پمپ های آتش نشانی

اطلاعات کلی

تولید پمپ های تحت استاندارد NFPA20 برای استفاده در پکیج های آتش نشانی از جمله سوابق طولانی شرکت پمپ های صنعتی ایران در پروژه های مختلف در 40 سال گذشته بوده است. همچنین گواهی مطابقت با استاندارد NFPA20 از موسسات بین المللی در مورد تولیدات پمپ های آتش نشانی برای این پمپ ها اخذ شده است. تولید مدلهای مختلف BB1 و VS1 برای مصارف آتش نشانی در گروه پمپ های صنعتی ایران با کلاس جنس های مختلف از چدن تا داپلکس انجام می شود.

موارد کاربرد :

انواع پمپ های مورد نیاز در پکیج های آتش نشانی