اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های VS استاندارد API610 می باشند. پمپ های VS4 به صورت یک طبقه و عمودی طراحی می شوند و برای فعالیت قابل اعتماد، تحت شرایط دشوار به کار می روند. پمپ های VS5 دارای تخلیه ستونی بوده و موتور و پمپ به صورت با اطمینان روی فلنج های نگه دارنده نصب می شوند.

 

موارد کاربرد :

این پمپها در سرویس های فرایندی در پالایشگاه ها بخصوص در پمپ های مخازن و تانکها کاربرد زیادی دارند که برای سرویسها با دبی و هد پایین و متوسط طراحی و ساخته می شوند.

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
60 240 3000 VS4 100-200 1
65 14 3000 VS4 25-200 2
160 21 3000 VS4 25-315 3
62 42 3000 VS4 40-200 4
100 29 3000 VS4 40-250 5
150 46 3000 VS4 40-315 6
74 72 3000 VS4 50-160 7
60 72 3000 VS4 50-200 8
96 85 3000 VS4 50-250 9
145 100 3000 VS4 50-315 10
151 175 3000 VS4 80-315 11