اطلاعات کلی :

این مدل از پمپ ها از نوع پمپ های VS1 استاندارد API610 می باشند. این پمپ ها به صورت عمودی نصب شده و سیال در آنها در بخش پایینی مکش شده و از طریق Column به سر تخلیه و فلنج تخلیه انتقال می یابد. در طراحی این پمپ ها از Diffuser استفاده می گردد و می توانند دارای چندین طبقه باشند.

 

موارد کاربرد :

مکش آب دریا، برج های خنک کننده، سیستم های آتش نشانی، مخازن سیالات فرآیندی.

حداکثرHead حداکثردبی سرعت دورانی نام پمپ ردیف
140 15.5 1500 VS1 32-250×6 1
77 1650 1500 VS1 400-55 2
130 30 1500 VS1 40-315×3 3
130 45 2950 VS1 40×3-A 4
160 2800 1500 VS1 450-40×3 5
120 3900 1000 VS1 500-640 6
—- —– —- VS1 500-730×2 7
160 3000 1000 VS1 500-730×3 8
160 600 1500 VS1 50-315×3 9
210 600 1500 VS1 50-315×4 10
320 600 1500 VS1 50-315×6 11
61 43 3000 VS1 50×5 12
420 74 3000 VS1 50×6 13
65 18 3000 VS1 50-LP5-44 14
74 19 3000 VS1 50-LP6-44 15
96 100 1500 VS1 550-26×3 16