مدلسازی

بسیاری از بخش های پمپ، در مرحله اول تولید ریخته گری می شوند و از این رو نیاز به یک مدل برای قالب گیری و ریخته گری دارند. لذت مدل هاسی انواه ع قطعات پچمپ های مختلف در کارخانه موجود بوده و در صورت نیز ساخته می شوند.