طراحی و فنی مهندسی

در واحد مهندسی این شرکت بیش از ۸۰ نفر با تحصیلات دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مهندسی مکانیک، متالورژی، صنایع، برق و کنترل مشغول به فعالیت بوده و با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش نوین طراحی توربوماشین ها و متعلقات مرتبط با آنها و نیز بهره گیری از نرم افزارهای روز مهندسی دنیا کلیه خدمات مهندسی به واحدهای تولیدی این کارخانه را ارائه می نمایند.

فعالیتهای واحدهای فنی و مهندسی کارخانه بسیار گسترده بوده و شامل شناسایی مواد، طراحی و تولید قطعات، تهیه نقشه های ساخت، تهیه پروسه تولید، طراحی ابزار مخصوص فرآیند تولید، تهیه برنامه فرآیند مونتاژ، تهیه مدارک فنی و نیز همکاری در تهیه رویه های تست و تحویل پمپها می باشد.

همچنین تهیه مدارک فنی پمپها (Documentation) برای استفاده در واحد بهره برداری و مهندسی کارفرما از مهمترین فعالیتهای واحد فنی و مهندسی در کارخانه پمپهای صنعتی ایران است.

واحد مهندسی کارخانه پمپهای صنعتی ایران شامل بخش های زیر است:

  • بخش طراحی هیدرولیکی و مکانیکی
  • بخش مدلسازی و طراحی CAD/CAM
  • طراحی و مهندسی سیستم های آب بندی Sealing
  • بخش تهیه مدارک و فینال بوک