شاسی کشی و فلزکاری

مجموعه کامل یک پمپ قبل از ارسال روی یک شاسی سوار شده و قطعات مختلف در جای خود فیکس می شوند و سیسم کشی های لازم و ارتباطات نصب می شوند.ندارد با توجه به تعداد بالای پمپهای تولید این مجموعه، یک بخش مجزا به صورت کامل بخش های تولید شاسی و فلزکاری را به انجام می رساند.