تدارکات مهندسی

قرادادها با کارفرمایان به صورت پروژه های مختلف با انتخاب مدیر پروژه تقسیم میگردند و موضوع تامین نیازمندی هر پروژه به روش اجرای EPC با هماهنگی بخش بازرگانی طی یک راه حل جامع، منظم و سیستماتیک که به یکپارچه سازی مبانی ارتباط با فروشندگان و پیمانکاران جزء،با فرایندهای استعلام، مناقصه، خرید، نظارت و کنترل دقیق کیفی فرایند خرید می انجامد.

فرایندهای به کارگرفته شده در مدیریت خرید و تدارکات، ثبت دقیق و اتوماسیون فرایندهای خرید و تدارکات و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری در محدوده درونی و برونی سازمان را با هدف بهینه سازی رابطه سازمان با ارائه کنندگان کالاها و خدمات در داخل و خارج از کشور، ممکن می سازد. هدف نهایی از مدیریت خرید و تدارکات پروژه، به پایان رساندن و تحویل به موقع و کیفی کالای مورد قرارداد در زمان مناسب است.