اولین مسئله اصلی تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده پمپ های صنعتی در منطقه است