چهارمین مسئله اصلی: افزایش کیفیت و پایین آمدن قیمت نهایی