تامین

تامین مواد اولیه و برخی تجهیزات مورد نیاز برای پمپ ها موجب ایجاد یک تیم قدرتمند از متخصاصان با تجربه شده است که این تیم آماده مشاوره و ارائه خدمات در حوزه تامین مواد و تجهیزات هستند.ندارد