هیئت مدیره شرکت پمپ های صنعتی ایران

غلامحسین فرج پور وند

مدیرعامل


مهدی فرج پور وند

رئیس هیئت مدیره